Všeobecné obchodné a záručné podmienky (VOZP) pre dodávku a inštaláciu fotovoltickej elektrárne

A. Vyhotovenie diela

1. Zhotoviteľ vyhotovuje dielo sám, samostatne, na vlastné náklady a nebezpečenstvo, má však právo časť, príp. celé dielo realizovať iným/ním povereným subjektom.  Nebezpečenstvo straty, zničenia, poškodenia alebo zníženej hodnoty diela (nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele) nesie zhotoviteľ až do okamihu odovzdania kompletného diela v zmysle uzavretej zmluvy. Ak do zhotovenia diela zapojí ďalší subjekt/subdodávateľa, zodpovedá za činnosť a za výsledky subdodávateľa, akoby plnil sám. 

2. Zhotoviteľ je povinný pri plnení diela dodržiavať uzavretú zmluvu a všetky požiadavky kladené na dielo všeobecne platnými právnymi predpismi SR.

3. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v dohodnutej kvalite a tak, aby výsledok zodpovedal účelu a zmyslu realizovaného diela, jeho očakávanému budúcemu využitiu a odborným požiadavkám kladeným na obdobné dielo v zmluvnom čase plnenia.

4. Pokiaľ je podkladom pre zhotovenie diela právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy, napr. stavebné povolenie, je zhotoviteľ povinný dodržiavať požiadavky a podmienky týmto rozhodnutím  stanovené.

5. Súčasťou diela je spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela vrátane vykonania skúšok a predloženia výsledkov týchto skúšok, zabezpečenie dokumentácie o zhode výrobkov (technológie) a materiálov v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Súčasťou diela je likvidácia odpadov vzniknutých v priebehu realizácie diela, napr. druhotným využitím alebo uložením na skládku a pod.

B. Čas plnenia/čas realizácie diela

1. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo v dohodnutom čase. 

2. Pokiaľ je v zmluve dohodnutá súčinnosť objednávateľa a objednávateľ túto súčinnosť v dohodnutom čase neposkytne, predlžujú sa dohodnuté termíny plnenia zmluvy o dobu meškania objednávateľa. 

3. Pokiaľ je podkladom pre zhotovenie diela právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy, napr. stavebné povolenie, a príde k omeškaniu s vydaním tohto rozhodnutia orgánom štátnej správy, predlžujú sa dohodnuté termíny plnenia zmluvy o dobu meškania v súvislosti s vydaním takéhoto povolenia.

4. Ak príde k omeškaniu so schválením žiadosti o pripojenie zo strany miestne príslušnej distribučnej spoločnosti, predlžujú sa dohodnuté termíny plnenia zmluvy o dobu meškania v súvislosti so schválením pripojenia miestne príslušnou distribučnou spoločnosťou.

C. Cena a platobné podmienky

1. Zmluvne dohodnutá cena je pevná, platí a kryje zhotovenie celého diela a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa.

2. Zmluvná cena môže byť menená len dodatkom k zmluve, a to v prípade zmeny rozsahu diela. Nová výška ceny diela bude stanovená na základe odsúhlasených jednotkových cien a upraveného rozsahu diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

3. Cena diela bude zhotoviteľovi uhrádzaná na základe vystavenej faktúry – daňového dokladu. Konečná faktúra bude vystavená v deň odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Prílohou konečnej faktúry bude súpis realizovaných prác, potvrdený zástupcom objednávateľa i zhotoviteľa.

4. Platobným dokladom je faktúra. Podkladom pre konečnú fakturáciu je protokol je protokol o odovzdaní diela bez vád a nedorobkov, podpísaný obomi zmluvnými stranami. 

D. Spôsob realizácie diela

1. Objednávateľ je oprávnený vykonávať na stavbe technický dozor k tomu poverenými osobami. Technický dozor sleduje najmä, či sú práce vykonávané v súlade so zmluvou a projektovou dokumentáciou, podľa technických noriem, príp. iných právnych predpisov a rozhodnutí verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác musí bezodkladne upozorniť zápisom do stavebného denníku.

2. Stavebný denník vedie zhotoviteľ obvyklou formou v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť po celú dobu, kým sa na stavbe pracuje, prístupný osobám povereným objednávateľom kontrolou realizácie diela a osobám povereným. Kópiu denníku odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi spolu s dokumentáciou skutočného vyhotovenia diela. 

3. Technický dozor je oprávnený kontrolovať realizáciu diela a je pri tom oprávnený vstupovať na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný umožniť kontrolu technickému dozoru a pri kontrole poskytovať nevyhnutnú súčinnosť.

4. Technický dozor objednávateľa nie je oprávnený zasahovať do činnosti zamestnancov a pracovníkov zhotoviteľa. Je však oprávnený dať zamestnancom a pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník nie je prítomný (resp. ani dostupný na telefóne) a je ohrozená kvalita realizovanej stavby, život alebo zdravie pracovníkov na stavbe, veľké škody na majetku objednávateľa, príp. na životnom prostredí. 

5. Zhotoviteľ je povinný neodkladne odstrániť zistené nedostatky, ktoré technický dozor zapísal do stavebného denníku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy dodržiavať pravidlá BOZP a PO. Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať pravidlá a požiadavky, ktorých dodržiavanie a plnenie si v zmluvne dohodol s objednávateľom. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené na dokončených prácach, príp. častiach diela až do odovzdania diela objednávateľovi, vrátane škôd na zariadení staveniska, skládkach materiálu, dopravnej a mechanizačnej technike, škody na zdraví vlastných zamestnancov, zdraví a majetku tretích osôb, ktorým vznikla škoda v príčinnej súvislosti s realizáciou diela i v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa, ktorá priamo nesúvisí s predmetom zmluvy. 

8. Zhotoviteľ je poistený za škody spôsobené tretím osobám až do výšky celkovej ceny realizovaného diela.

9. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody na diele, príp. na častiach diela po protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi, t.j. objednávateľ v plnej miere zodpovedá za všetky prípadné škody na diele/častiach diela po protokolárnom odovzdaní diela. Nakoľko ide o zhodnotenie domu/domácnosti/firmy/organizácie zhotoviteľ odporúča objednávateľovi uzatvoriť poistku, príp. navýšiť rozsah existujúcej poistky domu/domácnosti, ktorá bude kryť prípadnú krádež alebo poškodenie fotovoltickej elektrárne (živel, vandalizmus a pod.).

E. Dodanie diela a jeho odovzdanie objednávateľovi

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo riadnym ukončením diela a jeho odovzdaním objednávateľovi na mieste realizácie/plnenia určenom v zmluve.

2. Dielo sa považuje za dokončené, ak nemá v čase odovzdania, pri vynaložení odbornej starostlivosti žiadne zistené vady, je zrealizované v zmysle uzavretej zmluvy, v požadovanej kvalite a je schopné plniť požadovanú funkciu. 

3. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvného plnenia/diela sa uskutoční formou protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Prílohou protokolu budú produktové technické listy, vyhlásenia o zhode, protokoly o všetkých vykonaných skúškach a spracovaná dokumentácia, vrátane revíznej správy a prevádzkového poriadku.

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude plne kooperovať za účelom čo najrýchlejšieho podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí po ukončení prác zhotoviteľom na diele. Objednávateľ má povinnosť podpísať preberací protokol aj je dielo dokončené a funkčné. Príslušné závady sa doplnia do preberacieho protokolu.

5. Protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý obsahuje zistenia o existujúcich vadách diela oprávňuje zhotoviteľa požadovať zaplatenie zmluvnej ceny do 7 pracovných dní po ich odstránení. O dobu potrebnú na ich odstránenie sa tak predlžuje termín splatnosti konečnej faktúry diela.

F. Prechod vlastníckeho práva

 Vlastníkom diela je až do úplného zaplatenia diela zhotoviteľ.

G. Vady diela, záruka, reklamácie, zodpovednosť zhotoviteľa

1. Dielo má vady, pokiaľ výsledok alebo zhotovenie diela nezodpovedá dielu, ktoré je zadefinované v zmluve a nezodpovedá zmluvne dohodnutým požiadavkám.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v dobe odovzdania a prevzatia diela a v záručnej dobe.

3. Vady diela je objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil.

4. Zhotoviteľ poskytuje na realizované stavebné práce a dielo záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

5. V záručnej dobe je zhotoviteľ povinný začať práce na odstránení reklamovaných vád do 15 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote. Vady budú zhotoviteľom odstránené bezplatne v termíne, na ktorom sa dohodli obe zmluvné strany, inak v najkratšom možnom termíne. 

6. Plynutie záručnej doby sa zastavuje dňom, kedy objednávateľ doručil písomné vyjadrenie reklamácie a pokračuje dňom, kedy príde k jej odstráneniu. 

7. Zhotoviteľ nezodpovedá za stav elektrickej inštalácie a bleskozvodov na objekte domu/na mieste realizácie diela. Objednávateľ v plnej miere a po celý čas zodpovedá za stav a revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov na objekte domu/na mieste realizácie diela. V prípade, ak by prišlo k poškodeniu diela z dôvodu poruchy elektrickej inštalácie domu, príp. z dôvodu blesku, zhotoviteľ po dohode s objednávateľom zabezpečí opravu, ale na náklady objednávateľa (výnimka zo záruky).

8. Zhotoviteľ nezodpovedá za stav strešnej konštrukcie, objednávateľ v plnej miere a po celý čas zodpovedá za stav strešnej konštrukcie na objekte domu/na mieste realizácie diela a prípadné vady (napr. zatekanie z dôvodu poškodenej hydroizolácie, poškodenie tepelnej izolácie, poškodenie klampiarskych konštrukcií a pod.) a ich odstránenie si hradí v plnej výške.

Záručné podmienky technológie:

1. Fotovoltické panely: záručná doba na fotovoltické panely a ich funkčnosť je stanovená výrobcom panelov a pohybuje sa v rozmedzí 10-25 rokov podľa výrobcu a typu panelov. Výkonová záruka je tiež stanovená výrobcom panelov a trvá 25-30 rokov. Maximálny výkon panelu lineárne klesá v čase, až do tejto doby. Výrobca garantuje zostatok nominálneho výkonu minimálne  80% v dobe keď skončí výkonová záruka. Dokladom o nominálnom výkone je skúšobný protokol výrobcu, prípadne katalógový list. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho zavedenia fotovoltických panelov do prevádzky.

Dĺžka záručnej doby závisí od typu panelov a ich výrobcu. Presná dĺžka záručnej doby na fotovoltické panely je uvedená v bode J. týchto VOZP.

2. Rozvádzače: na inštalované rozvádzače je poskytovaná záručná doba v dĺžke 5 rokov/60 mesiacov odo dňa protokolárneho zavedenia fotovoltických rozvádzačov do prevádzky. V prípade oprávnenej reklamácie hradí zhotoviteľ náklady na výmenu poškodených dielov. V rámci prvých 2 rokov hradí zhotoviteľ aj náklady spojené s výmenou a servisom na mieste. 

3. Meniče: na inštalované meniče je záručná doba a ich funkčnosť stanovená výrobcom meničov a pohybuje sa obvykle v rozmedzí 5-10 rokov podľa výrobcu, s možnosťou predĺženia záruky u niektorých modelov. Záruka je poskytovaná odo dňa protokolárneho zavedenia fotovoltických rozvádzačov do prevádzky.

Dĺžka záručnej doby závisí od typu meničov a ich výrobcu. Presná dĺžka záručnej doby na meniče je uvedená v bode J. týchto VOZP.

4. Záruka na nosný konštrukčný systém je závislá od výrobcu konštrukčného systému a obvykle sa pohybuje od 5-12 rokov odo dňa protokolárneho zavedenia fotovoltických rozvádzačov do prevádzky.

Dĺžka záručnej doby závisí od typu nosného konštrukčného systému a jeho výrobcu. Presná dĺžka záručnej doby na nosný konštrukčný systém je uvedená v bode J. týchto VOZP.

5. Záruka na optimizéry je závislá od výrobcu optimizérov a obvykle sa pohybuje od 5-15 rokov.

6. Záruka na ostatné komponenty a súčasti diela sú 2 roky/24 mesiacov.

7. Vyššie uvedené záručné doby sú podmienené dodržiavaním pravidelného servisu a servisných prehliadok fotovoltickej elektrárne (jednotlivých komponentov a častí) podľa odporúčaní a pokynov výrobcov. Pravidelný servis a servisné prehliadky nie sú súčasťou predmetu plnenia/súčasťou diela a ani zahrnuté v cene diela, objednávateľ sa však na nich môže so zhotoviteľom dohodnúť. Cena servisných služieb a prehliadok bude predmetom dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 

H. Sankcie 

1. V prípade nedodržania termínu plnenia predmetu zmluvy/dodania diela o viac ako 30 kalendárnych dní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% z ešte nedodaného predmetu plnenia za každý deň omeškania (okrem prípadov mimo dosah zhotoviteľa – force majeure).

2. Týmto nie sú dotknuté ďalšie nároky objednávateľa na náhradu škody v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. V prípade omeškania s úhradou faktúry objednávateľ uhradí úrok z omeškania 0,05% zo včas nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s termínom ukončenia a odovzdania diela o viac ako 30 kalendárnych dní.

I. Ukončenie zmluvy

1. Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v priebehu realizácie diela, ak zhotoviteľ:

  1. je v omeškaní s plnením zmluvy v dohodnutých termínoch o viac ako 60 kalendárnych dní a napriek upozorneniu (písomnom) zhotoviteľ nevyvíja dostatočnú snahu odstrániť omeškanie s plnením diela;
  2. porušuje platné predpisy, normy a pokyny objednávateľa takým spôsobom, že je ohrozená kvalita práce, bezpečnosť života a zdravia osôb alebo ohrozená úžitková hodnota diela, alebo pokiaľ sa preukáže možnosť vzniku vecných škôd. 

3. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné, a musí byť doručené druhej strane. Pre prípad pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odstúpenie od zmluvy je druhej strane doručené po uplynutí 3 pracovných dňoch od preukázateľného odoslania odstúpenia. 

4. Ak je zmluva ukončená dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy pred dokončením diela, zmluvné strany bezodkladne vykonajú inventarizáciu všetkých plnení, prác a dodávok zrealizovaných k dátumu, kedy bola zmluva ukončená, a to na základe potvrdeného súpisu prác a dodávok. V inventarizácii zároveň zmluvné strany odsúhlasia finančnú hodnotu doposiaľ realizovaného diela a stanovia sumu, ktorú objednávateľ zhotoviteľovi zaplatí za zrealizované práce, alebo preplatok, ktorý získal zhotoviteľ neoprávnene od objednávateľa, a ktorý sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi vrátiť. Zmluvné strany si zároveň dohodnú termín pre vyrovnanie stanovených finančných pohľadávok.

J. Dĺžky záručnej doby na technológie

Dĺžka záručnej doby na fotovoltické panely

CANADIAN SOLAR12rokov na panel/25 rokov na výkon 80%
JA SOLAR12rokov na panel/25 rokov na výkon 80%

Dĺžka záručnej doby na meniče

HUAWEI10 rokov s možnosťou rozšírenia

Dĺžka záručnej doby na optimizéry

HUAWEI10 rokov

Dĺžka záručnej doby na nosný konštrukčný systém

Nosný konštrukčný systém5 rokov

Tieto všeobecné obchodné a záručné podmienky sú platné od 21/9/2023 do odvolania alebo nahradenia novšou verziou VOZP.

Na stiahnutie:

Všeobecné obchodné a záručné podmienky platné od 21/9/2023
Všeobecné obchodné a záručné podmienky platné od 1/4/2022